PROGRAM POLITYCZNY

1. MIĘDZYMORZE - BUDOWA WSPÓLNOTY PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii będzie przede wszystkim obszarem dominacji ekonomicznej oraz politycznej Francji i Niemiec. Ze względu na naturalne procesy globalizacji przestrzeni gospodarczej i technologicznej, ich naturalnym partnerem będzie przede wszystkim Federacja Rosyjska. To stwarza zasadnicze zagrożenie interesów nie tylko Rzeczypospolitej Polski, ale również wszystkich innych państw Europy Środkowo-wschodniej pomiędzy Niemcami a Rosją. Unia Jagiellońska jest odpowiedzią na te wyzwania. Tak jak Trójkąt Weimarski jest platformą współpracy z państwami zachodu, jak Grupa Wyszehradzka nośnikiem współpracy z państwami na południe od Polski, tak Unia Jagiellońska jest orientacją geopolityczną zorientowaną na budowę współpracy z państwami Europy Środkowo-wschodniej.


2. PRAWORZĄDNOŚĆ

Jedna, wiążąca interpretacja prawa. Nie do zaakceptowania jest fakt, iż sprawy w sądach rozpatrywane są przez lata, a różne sądy interpretują te same przepisy w odmienny sposób. Dotyczy to w takim samym zakresie sądów powszechnych, jak również urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji w państwie.

Sprawy cywilne (w tym również rodzinne) - muszą być rozstrzygane w przeciągu miesiąca, a sprawy karne w przeciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia pozwu. Rozprawy powinny odbywać się w każdy dzień roboczy, aż do momentu zakończenia procesu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy sprawy sądowe przeciągają się przez wiele lat. Takie normy prawne powodują, że samo odbywanie się procesu sądowego naraża obie strony na wysokie koszta i już same w sobie są karą.

Konieczne jest również powszechne zinformatyzowanie instytucji administracji publicznej poprzez wprowadzenie systemu elektronicznej wokandy oraz elektronicznego systemu powiadamiania o zmianach terminów, wpływających pismach, odroczeniu rozpraw. Dokument złożony droga elektroniczną powinien mieć moc prawną pisma złożonego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto, skoro dzisiaj przy zakupie karty SIM wymagany jest dowód osobisty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiadomienia o terminach rozpraw odbywały się drogą elektroniczną poprzez email, SMS oraz inne formy komunikacji elektronicznej.

Opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem musi być domyślnym sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, o ile nie pojawią sie okoliczności eliminujące wprost i bezpośrednio możliwość stosowania takiego systemu podziału odpowiedzialności i obowiązków obojga rodziców.


3. WOLNOŚĆ GOSPODARCZA

Musimy zmienić model gospodarki naszego kraju na model innowacyjny oparty o robotyzację i informatyzację. Rzeczpospolita Polska jest obecnie krajem z bardzo ograniczoną wolnością gospodarczą, a mechanizmy kontroli i powszechnej inwigilacji zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli, przypominają bardziej gospodarkę centralnie planowaną niż wolnorynkową.

Żyjemy w globalnej gospodarce. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasi rodacy od dawna już zakładają firmy w krajach, w których istnieje bardziej sprzyjające środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej. Polska potrzebuje nowej "ustawy Wilczka" na miarę globalnej, wolnej i nowoczesnej gospodarki funkcjonującej w realiach XXI wieku. Musimy uwolnić polską przedsiębiorczość poprzez zniesienie licencji, pozwoleń, koncesji oraz innych ograniczeń blokujących rozwój naszej gospodarki. Interwencja rządu w gospodarkę powinna być minimalna i tylko w obszarze styku gospodarki z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym kraju. Należy dążyć do pełnej deregulacji zawodów i sektorów, które obłożone są niepotrzebnymi licencjami. Chodzi tutaj nie tylko o zawody związane ze sportem i turystyką, ale również administracją, edukacją (pozaszkolną), branżą budowlaną, górniczą i wiele innych.


4. WOLNOŚĆ PRASY, WOLNOŚĆ MEDIÓW

Jesteśmy zwolennikami całkowitej wolności słowa, wolności prasy, wolności mediów. Ewentualne spory wynikające z urażenia godności innych osób lub organizacji - powinny być rozstrzygane na drodze postępowania cywilnego. Nie zgadzam się na ŻADNĄ FORMĘ CENZURY pod postacią jakiejkolwiek instytucji korygującej przekaz telewizji publicznej, radia, prasy czy ograniczania wolności w sieci. Uważam, że takie instytucje jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - powinny zostac zlikwidowane. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka zarzuciła Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji upartyjnienie i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności.

Wszystkie państwowe spółki medialne - powinny zostać sprywatyzowane. Abonament radiowo-telewizyjny powinien być również zlikwidowany. Nikt z nas nie ma dzisiaj wątpliwości, że media państwowe są niczym innym jak maszyną propagandową głównej ekipy rządzącej, w zależności od tego, która partia aktualnie sprawuje władzę w Polsce.

Absolutnie niedopuszczalne jest również blokowanie dostępu do Internetu, tworzenie Rejestru Zakazanych Domen, jak również stosowanie innych form cenzury treści, jeżeli nie naruszają one wprost pozostałych przepisów prawa.


5. POWSZECHNA INFORMATYZACJA I LIKWIDACJA BIUROKRACJI

Tam, gdzie jest to możliwe, należy z administracji publicznej wyeliminować czynnik ludzki. Urzędy z okienkami i oddziałami urzędników, powinny być zastąpione przez serwery wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. W krajach Europy Zachodniej rejestracja firmy odbywa się przez stronę internetową, natomiast w Polsce od 25 lat próbujemy zbudować system "rejestracji przy jednym okienku". Podczas, gdy nie wychodząc z domu możemy zarejestrowac spółkę na Cyprze, Gibraltarze czy Irlandii - w Polsce nadal zobowiązani jesteśmy do wędrowania po kilkunastu urzędach. Utrzymujemy setki niepotrzebnych urzędów, takich jak Urząd Pracy, który już od dawna nie jest miejsce poszukiwania pracy, a wszystkie jego dotychczasowe obowiązki mogą być praktycznie sprowadzone do kilkunastu formularzy udostępnionych w Internecie.


6. REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

Absolutnie nie do zaakceptowania jest wprowadzanie programów edukacji seksualnej narzucających ideologię gender i LGBT, która jest sprzeczna zarówno z Konstytucją, jak również obyczajami i kulturą w Polsce. Rodzice muszą mieć możliwość decydowania, czy w ogóle program edukacji w tym zakresie odpowiada ich oczekiwaniom, podobnie jak mają możliwość decydowania o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii.

Współczesne szkolnictwo opiera się przede wszystkim o pruski system edukacji. Jego fundamentalne założenia opierają się o potrzeby wyszkolenia uczniów i studentów w jednolitym stopniu ogólnym, aby masy społeczne kierować w dalszym etapie w kierunkach niezbędnych doraźnym brakom gospodarczym. Należy zweryfikować te założenia i przeprowadzić szeroki program modernizacyjny podstawowych założen funkcji edukacji powszechnej w XXI wieku.

Ewidentnym błędem w tym zakresie było zarówno wprowadzenie gimnazjów, jak również rozpoczęcie edukacji od 6 roku życia w szkole podstawowej.


7. REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA

Pacjent, który zgłasza się do szpitala lub pogotowia ratunkowego, musi być zdiagnozowany w ciągu godziny. Absolutnie niedopuszczalne są sytuacje, gdy ludzie odsyłani są z jednego szpitala do drugiego, a potem umierają na ulicy lub na korytarzach placówek medycznych. Tego typu wydarzenia, coraz powszechniej uświadamiają nam, jak niewydolna i nieludzka jest współczesna służba zdrowia. Winę za taki stan rzeczy ponoszą bezpośrednio politycy kolejnych partii rządzących.

Zgłoszenie do lekarza specjalisty musi zostać zrealizowane w przeciągu 30 dni, w przeciwnym wypadku pacjent ma prawo zrealizować zabieg w dowolnej, prywatnej lub państwowej placówce medycznej, na koszt państwa.

Stawki ZUS muszą być uzależnione od zakresu usług medycznych objetych ubezpieczeniem. Zdecydowana większość ubezpieczonych płaci za usługi, z których nigdy nie korzysta w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (np. dentysta, okulista, dermatolog, ginekolog itp.). W związku z tym, musi zostać powiązana kosztowo zależność pomiędzy zakresem ubezpieczenia, a jego faktycznym wykorzystaniem.

Należy ze szczególną starannością zweryfikować dzisiejszy system pracy jak i system wynagradzania w służbie zdrowia. Absolutnie niedopuszczalne jest, aby pielęgniarki czy lekarze pracowali ponad swoje siły, domagając się godnych warunków pracy i płacy, za codziennie ratowanie ludziom życia i zdrowia.


8. REFORMA WOJSKA I SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wyspecjalizowana, nowoczesna, dobrze przeszkolona i zaopatrzona armia zawodowa jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa państwa. Obrona terytorialna może w dzisiejszych realiach teatru operacyjnego sił zbrojnych pełnić rolę jedynie uzupełniającą w obszarach miejskich lecz nie może być rozbudowywana kosztem armii zawodowej.

Służba wojskowa oznacza poświęcenie swojego życia i zdrowia na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Jest wyróżnieniem i zaszczytem. Żołnierz powinien otrzymywać godny żołd, aby jego poświęcenie dla Ojczyzny nie odbywało się kosztem jego sytuacji materialnej, a w szczególności poświęceniem materialnym jego rodziny i osób najbliższych.

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy policjanci lub funkcjonariusze innych służb mundurowych, zmuszeni są do korzystania z prywatnych samochodów, komputerów czy telefonów komórkowych na rzecz swojej służby zawodowej, gdyż w danych jednostkach terytorialnych istnieją podstawowe braki w tym zakresie.

Stawki wynagrodzenia należy podnieść do poziomu europejskiego, właściwego dla państwa będącego członkiem NATO i Unii Europejskiej.


9. REFORMA ROLNICTWA

Polscy rolnicy są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup zawodowych w Polsce. W kontekście zmian w Parlamencie Europejskim, są potencjalnie również najbardziej stratni w zderzeniu z konkurencją zarówno z Europy Wschodniej, jak również Europy Zachodniej. Polscy rolnicy są odcięci od głównych kanałów dostaw, a ceny skupu produktów rolnych oscylują często poniżej opłacalności produkcji. Nie jest tajemnicą, że przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim pośrednicy i opłaty, które finansują ciepłe posady różnych organizacji i spółdzielni partyjnych, a sami rolnicy znajdują się na szarym końcu tego biznesu. Taki stan rzeczy jest nieakceptowalny.

Chcemy zwracać uwagę na potrzeby polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim, chcemy zmienić model funkcjonowania rynku w tym zakresie. Polska żywność jest najlepsza jakościowo w Europie i wraz za tą jakością, muszą iść w parze również odpowiednie kwoty i dotacje dla polskiego rolnika.

Niezbędne jest przede wszystkim wprowadzenie prawa, obowiązku graficznego oznakowania kraju pochodzenia produktów rolno spożywczych. Polska żywność jest przede wszystkim najwyższą, dostępną obecnie jakością. Niestety zbyt wielu pośredników, sieci handlowych i dystrybutorów wykorzystuje ten fakt, oznaczając żywność pochodzącą z Azji lub innych regionów świata jako polską, wprowadzając tym samym konsumentów w błąd. Polscy rolnicy tracą bezpośrednio na tym procederze oszustwa.

Nie do zaakceptowania jest również fakt, że Federacja Rosyjska obejmuje polskie produkty spożywcze embargiem, a jednocześnie koalicja rządząca rok do roku zwiększa import węgla kamiennego właśnie z Rosji. Sankcje gospodarcze muszą być wzajemne, aby zapewnić równowagę wyjściową pozycji w negocjacjach.

Zdecydowana większość tych problemów wynika bezpośrednio z upartyjnienia wszystkich organizacji rolniczych, związków zawodowych, a nawet pośredników i dystrybutorów.


10. REFORMA ZASAD USTROJOWYCH I USTAWY ZASADNICZEJ

Należy zweryfikować, podsumować i zmodernizować fundamenty ustrojowe Rzeczypospolitej.

Partie polityczne stały się korporacjami, które podporządkowały sobie całe gałęzie gospodarki, wprowadzając wprost monopol na niektóre jej ssegmenty.

Życie obywateli zostało całkowicie podporządkowane bieżącym potrzebom programowym partii politycznych. Media, system edukacji, kultura, gospodarka, a nawet bezpieczeństwo - zostały zdominowane przez bieżące potrzeby partii politycznych. Dobro partii i jej zwolenników, stanęło ponad dobrem i bezpieczeństwem państwa.

Politycy nie mogą być jednocześnie sędziami i prokuratorami we własnych sprawach. Zostały złamane podstawowe zasady niezależności, odrębności i wzajemnej kontroli wszelkich instytucji państwowych.

Nikt dzisiaj wątpliwości, że obecny system władzy stworzył swój drugi, funkcjonujący równolegle model, w którym prezes rządzącej partii politycznej, ma de facto władzę i kontrolę nad wszystkimi innymi organami i instytucjami państwowymi, od Prezydenta Rzeczypospolitej zaczynając, poprzez każdą instytucję prywatną lub państwową, na sędziach każdej instancji kończąc.
Pozostałe propozycje przedstawimy na konwencji programowej. Zachęcamy również do debaty publicznej i dyskusji programowej.

Serdecznie zapraszamy !